А
Адміністративне право
Адміністративний менеджмент
Аналіз господарської діяльності
Аналіз ЗЕД
Антикризовий менеджмент
АРМ-бухгалтера
Аудит
Б
Бізнес-планування
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності і екологія
Безпека життєдіяльності та цивільна оборона
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Бухгалтерський облік в галузях національної економіки
В
Виробничий менеджмент
Вища математика
Вища та прикладна математика
Внутрішньогосподарський контроль
Вступ до мовознавства
Вступ до перекладознавства
Вступ до психолінгвістики
Вступ до усного перекладу
Вступ до фаху
Г
Господарське право
Гроші та кредит
Д
Ділова іноземна мова
Ділова друга іноземна мова (німецька)
Діловий етикет
Державне та регіональне управління
Дипломатичний протокол та етикет
Договірне право
Друга іноземна мова (німецька)
Е
Екологія
Економіка і фінанси підприємства
Економіка підрпиємства
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економічні основи менеджменту та маркетингу
Економічна інформатика
Економічна глобалізація
Економічна діагностика підприємства
Економічна теорія
Економетрія
Економетрика
Електронна комерція
Етика бізнесу
Етика ділового спілкування
Етика й естетика
Є
Ж
Жанрово-стилістичні аспекти перекладу
З
Зіставна граматика української та іноземної мов
Зіставна лексикологія української та іноземної мов
Зіставна стилістики іноземної (англійської) та української мов
Звітність за міжнародними стандартами
Звітність підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність
И
І
ІІ Іноземна мова
Інвестиційний аналіз
Інвестиційний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Іноземна мова (додатково)
Іноземна мова (за професійним спрямування)
Інтелектуальна власність
Інформатика
Інформаційні системи і технології
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Інформаційні системи в менеджменті
Інформаційні технології у перекладацькій діяльності
Історія економіки та економічної думки
Історія зарубіжної літератури
Історія першої іноземної мови (англійська)
Історія України
Історія української культури
Й
К
Калькуляція собівартість продукції, робіт та послуг
Комп'ютерна лексикографія та основи машинного перекладу
Комп'ютерне документоведення
Комунікативно-прагматичні аспекти перекладу
Комунікаційний менеджмент
Контролінг
Контроль і ревізія
Конфліктологія
Корпоративна соціальна відповідальність
Корпоративне управління
Країнознавство країн І іноземної мови
Країнознавство країн ІІ іноземної мови
Культурологія
Л
Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької)
Латинська мова
Логіка
Логістика
М
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Міжнародна економіка
Міжнародна економічна інтеграція
Міжнародна торгівля та митна справа
Міжнародне приватне право
Міжнародний корпоративний бізнес
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
Міжнародний фінансовий менеджмент
Мікроекономіка
Макроекономіка
Маркетинг
Маркетингові дослідження
Маркетинговий менеджмент
Менеджмент
Менеджмент ЗЕД
Менеджмент організацій
Менеджмент персоналу
Методика викладання іноземних мов у ЗОШ
Методика викладання економічних дисциплін
Методика викладання у вищій школі
Методологія та організація наукових досліджень
Мистецтво розвитку особистості
Митні відносини та митна політика
Митна справа
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Н
Науково-технічний переклад
О
Облік і аудит
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік в банках
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік у бюджетних установах
Облік у зарубіжних країнах
Облікова політика підприємства
Операційний менеджмент
Оптимізаційні методи та моделі
Організаційна поведінка
Організація і методика аудиту
Організація і методика проведення аудиту
Організація бухгалтерського обліку в торгівлі
Організація виробництва в галузі
Організація діяльності підприємства
Організація обліку
Організація обліку заробітної плати
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
Організація підприємницької діяльності
Організація праці менеджера
Основи інформатики та прикладної лінгвістики
Основи бізнесу
Основи економічної теорії
Основи менеджменту та маркетингу
Основи охорони праці
Основи підприємницької діяльності
Основи послідовного та синхронного перекладу (англійська)
Основи редагування художнього перекладу
Основи теорії мовної комунікації
Основна іноземна мова
Основна іноземна мова (англійська)
Особливості перекладу банківської документації (англійська мова)
Особливості перекладу юридичної документації (англійська мова)
Офісний менеджмент
Охорона праці в галузі
П
Педагогіка
Переклад ділового мовлення
Переклад економічної документації (англійська мова)
Переклад наукових текстів (англійська мова)
Планування виробництва в галузях
Планування діяльності підприємства
Податковий облік
Політологія
Порівняльна граматика першої іноземної (англійської) та української мов
Правознавство
Практика перекладу з І іноземної мови
Практика перекладу з ІІ іноземної мови
Практика перекладу з другої іноземної мови (німецької)
Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської)
Практика письма (англійська мова)
Практика письмового і усного перекладу (англійська)
Практика письмового висловлювання (англійська)
Практика усного мовлення (англійська мова)
Практика усного мовлення (німецька мова)
Практична граматика англійської мови
Практична граматика німецької мови
Практична стилістика української мови і культура мовлення
Практичний курс другої іноземної мови та переклад (німецька)
Практичний курс першої іноземної мови (англійська)
Психолінгвістичні аспекти інтерпретації та перекладу
Психологія
Психологія управління
Публічне адміністрування
Р
Регіональна економіка
Регулювання міжнародних економічних відносин
Релігієзнавство
С
Самоменеджмент
Синхронний переклад
Системи технологій
Соціальна економіка
Соціально-економічна безпека
Соціально-економічна безпека підприємства
Соціолінгвістика
Соціологія
Стандарти забезпечення якості в галузі
Статистика
Стилістика першої іноземної мови (англійської)
Стратегічне управління підприємством
Стратегічний аналіз
Стратегічний менеджмент
Стратегія ЗЕД
Страхування
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні інформаційні технології й автоматизований переклад
Сучасні психотехнології в менеджменті
Сучасна література країн першої іноземної мови (англійська мова)
Сучасна українська література
Сучасна українська мова
Т
Теорія і методика перекладу
Теорія і методика перекладу (англійська мова)
Теорія економічного аналізу
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія організації
Термінознавство першої іноземної мови (англійської)
Термінологія і переклад
Техніка усного висловлювання
Трудове право
У
Українська література
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова для перекладачів
Управління інноваціями
Управління витратами
Управління витратами у ЗЕД
Управління ефективністю та якістю в галузі
Управління зарубіжними корпораціями
Управління змінами
Управління конкурентоспроможністю підприємств
Управління конкурентоспроможністю підприємств виробничої сфери
Управління персоналом
Управління проектами
Управління проектами в ЗЕД
Управління якістю
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Управлінські рішення
Управлінський облік
Ф
Філософія
Фінанси, гроші та кредит
Х
Ц