Вибірка за предметом : 'Інвестиційний менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 114]

А А. Как работают японские предприятия: Перев. с англ.. Экономика.:-,1989. - c.
А А. Економіка Сполучених штатів: Нарис. .:-,1991. - c.
А А. Важке завдання розвитку: Звіт про світову економіку. Абріс.:-,1994. - c.
А А. Инкотермс 2000: Международные правила толкования торговых терминов: Публикация. Нева.:-,2003. - c.
Аоки М. Фирма в японской экономике. Ленизбат.:-,1995. - c.
Багрова І В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств/ За ред. І В. Багрової: Підр. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Баринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підр.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – В 2-х т. Т.1.. Ника-Центр.:-,2001. - c.
Бодди З., Мертон Р. Финансы/ пер. с англ.: Учеб. пособ.. Вильямс.:-,2000. - c.
Боровська Т.М., Северлов В.А., Бадьора С.П. та ін. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб./авт. Колесник І.С.. ВНТУ.:-,2009. - c.
Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учеб. пособ.. Институт экономики и права.:-,1994. - c.
Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособ.. Питер.:-,2000. - c.
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб. пособ.. Финансы и статистика.:-,2003. - c.
Булатова А.С. Мировая экономика: Учеб./ Под. ред. А.С. Булатова. Юрист.:-,1999. - c.
Вічевич А.М., Мамсимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Афіша.:-,2004. - c.
Власенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Вовчак О.Д. Інвестування: Навч. посіб.. Новий Світ-2000.:-,2008. - c.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. Приор.:-,1999. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні аспекти/ Георгіаді Н.Г. та ін.: Навч. посіб.. Інтелект.:-,2006. - c.
Гогоч О.І. Міжнародні фінанси/ За ред. Гогоча О.І.: Підр.. Либідь.:-,2003. - c.
Гойко А.Ф. Методика оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації.. Віра-Р.:-,1999. - c.
Гольцберг Основи фінансового інвестування. .:-,1994. - c.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Вид./Укл. О.П. Гребельник.. КНТЕУ.:-,2007. - c.
Грибельник О.Л Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Гринько И.С. Внешнеторговые сделки/ Сост. И.С. Гринько. Реал.:-,1994. - c.
Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.. Наук. думка.:-,1998. - c.
Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Периодика.:-,1993. - c.
Данілов О.Д. Інвестування: Навч. посіб.. Компьютер-прес.:-,2001. - c.
Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посібник.. КНТЕУ.:-,2008. - c.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами: Практ. пособ.. Экономика.:-,2003. - c.
Еклунд К. Эффективная экономика – шведская модель. Экономика.:-,1991. - c.
Завгородній А. Зовнішьоекномічна діяльність: Термінол. сл.. Кондор.:-,2007. - c.
Загородній А., Стадницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб.. Знання.:-,2000. - c.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник.. БаК.:-,2000. - c.
Зубов В.М. Как измеряется призводи-тельность труда в США. Фин и стат..:-,1990. - c.
Карлын М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб.. Кондор.:-,2004. - c.
Кейнс Дж.М. Трактат про фондову реформу: Заг. Теорія зайнятості, процента та грошей/. АУБ.:-,1999. - c.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч., ч.2: Учеб. пособ.. МЭ.:-,1999. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підр. – 2-ге видання, перероб. і доп./ За ред. О.А. Кириченка.. Знання.:-,2008. - c.
Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности.. Бизнес-пресса.:-,1998. - c.
Козін В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Козак Ю.Г. Міжнародна економі-ка: Навч. посіб. / За ред. Козака Ю.Г.. Арт-еК.:-,2002. - c.
Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях і відповідях: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака та ін.. ЦУЛ.:-,2005. - c.
Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практ.. Вікар.:-,2003. - c.
Колеснік В.В. Введение в рынок ценных бумаг. А.Л.Д..:-,1995. - c.
Колосс Б. Управлиение финан-совой деятельностю предприятия: Учеб. пособ./ Пер. С фр. Я.В. Соколова.. Финансы.:-,1997. - c.
Корольчук А.К., Гурко С.П. Мировая экономика/ Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко: Учеб.. Перспектива.:-,2000. - c.
Кредисова А.І. Управління зовнішньоекономіч-ною діяльністю / За заг. ред. А.І.Кредисова: Навч. посіб.. Віра-Р.:-,2002. - c.
Кривенко К.Т. Реформування фінансових відносин – необхідна умова активізації інвестиційної діяльності.. .:-,1995. - c.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:-,2005. - c.
Кругман П.Р. Международная экономика: Теория и практика: Учеб.. ЮНИТИ.:-,1997. - c.
Кузнєцова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування.. Юрінком Інтер.:-,1998. - c.
Куріченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Лаврушин О.И. Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. .:-,1992. - c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. Знання.:-,2000. - c.
Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. ВІПОЛ.:-,1996. - c.
Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. .:-,2003. - c.
Міркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. Перспектива.:-,1995. - c.
Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Мазараки А.А. Зовнішньоторгівельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ: Монографія/ За редакцією А.А. Мазараки. КНТЕУ.:-,2008. - c.
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. 3-є вид. перероб. та доп... ЦНЛ.:-,2004. - c.
Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. А.Л.Д..:-,1998. - c.
Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. Карт-бланш.:-,2003. - c.
Мельник Т.М., Гринюк Н.А., Таран І.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Збірник задач: Навчально-методичне видання/ Уклали Т.М. Мельник, Н.А. Гринюк, І.В. Таран.. КНТЕУ.:-,2009. - c.
Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.. КИА.:-,1997. - c.
Миклашевская Н.А. Международная экономика: Учеб.. Дело и Сервис.:-,1998. - c.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2003. - c.
Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ.: Посіб.. Основи.:-,1999. - c.
Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.посіб.. КНЕУ.:-,1999. - c.
Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблемирегулювання: Навч. посіб.. Кондор.:-,2009. - c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.): Підр.. Основи.:-,1993. - c.
Носкова И.Я. Международные кредитно-валютные отношения: Учеб. пособ.. Банки и биржи.:-,1995. - c.
Ныкбахт Е. Фінанси (пер. з англ).. Основи.:-,1993. - c.
Оскольський І. Фондовий ринок України. Скарбниця.:-,1994. - c.
Підйомний О.М. Управління інвестиційними процесоми на фінансових ринках: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч. посіб.. Кондор.:-,2003. - c.
Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: Монографія. Надстир’я.:-,2002. - c.
Павлов В.В. Кредитование внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособ.. ФБК-Пресс.:-,1998. - c.
Павлов С.В. Фондовая биржа и ее роль в экономике несовременного капитализма. .:-,1989. - c.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: Монографія. Украъна.:-,1997. - c.
Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності.. .:-,1996. - c.
Пересада А.А. Інвестування: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Лібра.:-,2002. - c.
Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Підр.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитні розрахункові і валютні операції: Підр.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Румянцев А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Румянцев А.Н., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика: Кр. конспект лекций. МАУП.:-,1999. - c.
Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч-метод. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підр. – 3-тє вид., перероб. і доп.. Знання.:-,2008. - c.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб/ За ред. Савлука М.І.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навч. посіб.. ГУ ''ЗІДМУ''.:-,2004. - c.
Семенов К.А. Международные валютные и финан-совые отношения: Учеб пособ.. ТЕИС.:-,1999. - c.
Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. Кондор.:-,2008. - c.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. ИНФРА-М.:-,1999. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Новий Світ-2001.:-,2006. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практ.. Новий Світ-2000.:-,2007. - c.
Філіпенка А.С. Економіка зарубіжних країн: Підр./ Авт. А.С. Філіпченко та ін.. Либідь.:-,1996. - c.
Філіпенка А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / За ред. А.С. Філіпенка. Либідь.:-,1997. - c.
Філіпенка А.С. Світова економіка: Підр./ За ред. Філіпенка А.С.. Либідь.:-,2000. - c.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підр... МАУП.:-,2000. - c.
Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. – 2-е вид., доп.: Навч. посіб.. МАУП.:-,2001. - c.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підр. – 2-е вид.перероб... МАУП.:-,2002. - c.
Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємства: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Швиданенко Г.О. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності.. КНЕУ.:-,1998. - c.
Шевчук В.О. Міжнародна економічна теорія і практика: Підручник – 2-ге видання, перероблене і доповнене.. Знання.:-,2008. - c.
Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності.. Генеза.:-,1997. - c.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підр.. Книги ХХІ.:-,2007. - c.
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы: Монограф.. Генеза.:-,2007. - c.
Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Метод. посіб.. МАУП.:-,1998. - c.
Юринець З.В., Гнилянська Л.Й. Інвестиційний та інноваційний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 320c.
Юрчишин В. Валютні кризи: Монографія. .:-,2000. - c.