Вибірка за предметом : 'Аудит'
[Кількість знайдених записів в базі: 28]

Ільїна С.Б. Основи аудиту: навч. -практ. посібник. К.:Кондор,2009. - 378c.
А А. Удосконалення національних нормативів аудиту: Зб. Тез та текстів вист. на респ. конф. з аудиту. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 203c.
А А. Облік, аналіз та аудит: навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 618c.
Адамс Р. Основы аудита. М.:Аудит,1995. - 398c.
Андреев В.Д. Практический аудит. М.:Экономика,1994. - 366c.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:Фин. и стат.,1995. - 560c.
Білуха М.П. Теорія фінансово-господар-ського контролю і аудиту. К.:Влад і Влада,1996. - c.
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр.. К.:Вища шк., знання,1999. - 574c.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:Экон. и право,1994. - 222c.
Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. Монографія. К.:Кондор,2009. - 356c.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 188c.
Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 298c.
Бутинця Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:Рута,2001. - 416c.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:Знання,2002. - 363c.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:Джура,2002. - 86c.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:Знання,2001. - 402c.
Завгородній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. Львів.:Львівпо-літехнік,2004. - 456c.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:Учетинформ,1996. - 283c.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація та методика аудиту: Навч посіб.. К.:Каравела,2004. - 568c.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:Каравела, Новий світ-2000,2002. - 504c.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:Каравела, Новий світ-2001,2004. - 508c.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:Цул,2012. - 540c.
Редько А. Аудит: просто о сложном. К.:,1995. - 98c.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. метод. посібник. К.:НІОС,1998. - 222c.
Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посіб./ В.Я. Савченко та ін.. К.:КНЕУ,2003. - 268c.
Усач Б.Ф. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза: навч. Метод. посібник. Львів.:Каменяр,1998. - 134c.
Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при ананлизе качества продукции. М.:Аудит ЮНИТИ,1994. - 286c.
Шкіря Н.Л. Аудит: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 206,2007. - 224c.