Вибірка за предметом : 'Безпека життєдіяльності'
[Кількість знайдених записів в базі: 43]

А А. Основи екології: Навч. матер.. Тернопіль.:,1998. - 116c.
А А. Природнозаповідний фонд Волинської області. Луцьк.:ІНІЦІАЛ,1999. - 45c.
А А. Екологія: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 152c.
А А. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та продного-ресурсного потенціалу регіону: політика регіонального розвитку: зб. Наук. Прац. Випуск 5,6,7, №4. Луцьк.:Надстир'я,1999. - 120c.
А А. Червона книга України: наук.-попул. вид.. Х.:Торсінг,2002. - 336c.
Білявський Г.О. Основи екології: Теорія та практикум: Навч посіб.. К.:Лібра,2002. - 352c.
Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підр.. К.:Либідь,1993. - 352c.
Бачинський Г.О. Основи соціоекології: Навч. посіб.. К.:Вища школа,1995. - c.
Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:,2009. - 286c.
Борщук Є.М., Загорський В.С. Екологічні основі екоміки: Навч. посіб.. Львів.:Інтелект-захід,2005. - 312c.
Вернадський В.І. Вибрані праці. К.:Наук. Думка,2005. - 300c.
Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Основи екології. Опорний курс лекцій: Навч. посіб.. К.:,1999. - 67c.
Гродзинського М.Д., Стеценка М.Ц. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб.. К.:Географіка,2003. - 306c.
Дідух Я.П. Популярна екологія. К.:Фітосоціоцентр,1998. - 191c.
Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. К.:Фітосоціоцентр,1998. - 196c.
Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Львів.:Афіша,2000. - 254c.
Джигирей В.С. Екологія та охорона навколи-шнього середовища: Навч. посіб.. К.:Знання,2000. - 203c.
Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування: в 5т. Том 1 - природні ресурси: еколого-економічна оцінка: навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 291c.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Каравела,2002. - 328c.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Каравела,2005. - 344c.
Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посіб. - 2-ге вид.. К.:Каравела,2011. - 304c.
Запольський А.К., Салюк А. І. Основи екології: Підр.. К.:Вища школа,2001. - 358c.
Злобін Ю.А. Основи екології: Підр.. К.:Лібра,1998. - 248c.
Коваленко Г.І., Матицин Є.М., Мусійченко Ф.В. Цивільна оборона: Конспект лекцій. Харків.:ВД ''ІНЖЕК'',2005. - 256c.
Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1992. - 368c.
Коржнев М.М. Основи економічної геології: навч. посіб.. К.:Логос,2006. - 223c.
Кручма М.М. Цивільна оборона (Цивільний захист): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп., випр.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 306c.
Кучерявий В.П. Екологія: Підр.. Львів.:Світ,2000. - 500c.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. Львів.:ЛБК,2000. - 184c.
Нікулін Г.В. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Основа,2005. - 124c.
Назарук М. М., Сенчена Б. В. Практикум з основ екології та соціоекології. Львів.:Афіша,1999. - 116c.
Назарук М. М. Основи екології та соціоекології: навч. посіб. 2-е вид. доп.. Львів.:Афіша,2000. - 256c.
Назарук М. М. Соціоекологія: словник-довідник. Львів.:ВНТЛ,1998. - 172c.
Пістун І.П. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб.. Львів.:СПОЛОМ,2000. - 191c.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Суми.:Університетська книга,1999. - 191c.
Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності. Суми.:Університетська книга,2000. - 121c.
Павліха Н.В., Голян В.А. Оптимізація використання ьа охорони природних ресурсів: регіональний контекст (за матеріалами Волинської області): Монографія. Луцьк.:Надстир'я,2002. - 120c.
Потіш А.Ф. Екологія: теоритичні основи і практикум: навч. посіб. 3-е вид. Стереотип. Львів.:Магнолія,2006. - 324c.
Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Курс лекцій. К.:МАУП,1997. - 167c.
Семенова В.Ф., Михайлюк О.Л. Екологічний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2001. - 407c.
Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 423c.
Сонько С.П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 232c.
Франчук В.С. Цивільна оборона: Навч. Посіб.. Львів.:Афіша,2000. - 336c.