Вибірка за предметом : 'Бухгалтерський облік (загальна теорія)'
[Кількість знайдених записів в базі: 57]

А А. Відповіді на актуальні питання з бухгалтерського обліку й оподаткування: Методичний посібник. Дніпропетровськ.:,1999. - 231c.
А А. Довідник з бухгалтерського обліку. Ужгород,.:,2000. - 356c.
А А. Бухгалтерський облік в Україні/ За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського: Навч. посіб.- 6-те вид., доп. і перероб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 1200c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. К.:Атіка,2001. - 452c.
А А. Тема: Деловая корреспонденция / Пер. с англ. З.Я. Красневской.. Мн.:Дикта,2000. - 112c.
А А. Організація бухгалтерського обліку: Вправи, ситуації, тести. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 287c.
А А. Облік, аналіз та аудит. К.:Кондор,2008. - 618c.
А А. Податкове законодавство України. К.:Парл. Видання,1998. - 184c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. К.:Право,2001. - 316c.
А А. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. К.:Юрінком інтер,2000. - 231c.
Бирюкова И.К., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:,1993. - 222c.
Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 672c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлін-ський облік: Курс лекцій. Житомир.:,2000. - 448c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: новий план рахунків та фінан. звітність. Наскрізні задачі з відповідями. / Відпов. за випр .Бутинець Ф.Ф.. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 20c.
Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Підр.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 544c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підр. / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:Рута,2000. - 608c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Практ. / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:Рута,2001. - 512c.
Бутинця Ф.Ф. Управлінський облік: Збірник задач і вправ/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 256c.
Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посіб.. К.:Лібра,2001. - 840c.
Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,1998. - 223c.
Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле: Практ. пособ.. К.:,1996. - 382c.
Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле: Практ. пособ.. К.:,1997. - 382c.
Грабова Н.Н., Дубровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торго-вых предприятиях: Учеб.. К.:А.С.К.,2000. - 623c.
Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 250c.
Журавель Г.П. Збірник задач з бухгалтерського обліку. Тернопіль.:,1999. - 63c.
Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доповн.. К.:Знання,2009. - 422c.
Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бан-ках: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 404c.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. К.:КНЕУ,2001. - 334c.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 576c.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:Центр навч. літ.,2003. - 215c.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. К.:Центр навч. літ.,2005. - 632c.
Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Зб. задач і вправ.. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 448c.
Малюга Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Зб. завдань і вправ/ Малюга Н.М. та ін.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 288c.
Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків. Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 336c.
Мус Г., Ханшманн Р. Бухгалтерский учет (Основы. Задания. Решения) Учеб. пособ.. К.:КНЕУ,2000. - 368c.
Нікульникова Т.Г. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія Плюс,2005. - 304c.
Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета. М.:,1994. - 496c.
Павлюк І.М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних операцій на підприємствах і в органі-заціях України: Навч. посіб.. Коломия.:,1996. - 155c.
Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособ.. М.:,1998. - 238c.
Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб.. К.:Знання,2000. - 245c.
Партин Г.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.- 2-ге вид., стереотип. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 240c.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. К.:,1994. - 392c.
Пушкар М.С. Теоретичні основи бухгал-терського обліку: Навч. посіб. / Пушкар М.С. та ін.. Тернопіль.:,1998. - 269c.
Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Тернопіль.:Економ. Думка,1999. - 421c.
Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підр.. Тернопіль.:Карт-Бланш,2002. - 628c.
Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навч-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 188c.
Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Пособ.. Донецк.:,2000. - 398c.
Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 500c.
Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 578c.
Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємництві: Підр.. К.:Техніка,1995. - 267c.
Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. Подг. курс. М.:,1998. - 301c.
Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 216c.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,1998. - 784c.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,2000. - 784c.
Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посіб.. К.:Академія,2002. - 672c.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2003. - 444c.
Энтони Р.Н. Самоучитель по бухгалтерско-му учёту: Международный стандарт.. М.:,2000. - 560c.