Вибірка за предметом : 'Виробничий менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 17]

Іванова В.Й. Практикум з операційного менеджменту: навч. посіб./ Укл. В.Й. Іванова. Х.:ВД ''ІНЖЕК'',2005. - 72c.
Белінський П.І., Комарницький І.Ф., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): навч. посіб./ Укл. П.І. Белінський, І.Ф. Комарницький, В.І. Кравець. Чернівці.:Рута,2004. - 220c.
Белынський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. К.:ЦНЛ,2005. - 624c.
Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібник. К.:ЦУЛ,2003. - 532c.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 228c.
Гелловэй Лес Операционный менеджмент: принципы и практика. СПб .:Питер,2001. - 320c.
Ильенкова С.Д., Бандурин А.В., Горбовцов Г.Я. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА,2000. - 583c.
Козловський В.А. Производственный и операционный менеджмент: учебник. СПб .:Специальная литература,1998. - 366c.
Курочкин А.С. Операционный менеджмент: учеб. Пособие. К.:МАУП,2000. - 144c.
Макаренко М.В. Производственный менеджмент учеб пособие для вузов. М.:ПРИОР,1998. - 384c.
Минаев Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации: Модуль 15. М.:ИНФРА-М,2000. - 256c.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 550c.
Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 236c.
Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент: Навч. посіб., збірник вправ. Львів.:Львівська політехніка,1999. - 258c.
Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. . К.:Вид-во Європ. Ун-ту,2002. - 147c.
Чейз Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент. – 8-е изд.: Пер. с англ.. М.:Вильямс,2001. - 704c.
Яременко О.Л. Операционный менеджмент: Учебник. Х.:Фолио,2002. - 231c.