Вибірка за предметом : 'Державне та регіональне управління'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

А А. Державна служба в Україні: Збірник нормативних актів. К.:Юрінком Інтер,2002. - 352c.
Варда Я., Клосовські В. Острови надій: Розробка статегій локального розвитку. Івано-Франківськ.:Нова зоря,2003. - 312c.
Варналій З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:НУСД,2007. - 768c.
Дьомін О. Президент України та державна регіональна і меніципальна політика: Збірник матеріалів і документів. К.:Логос,2002. - 236c.
Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. посіб. - 3-тє вид.. К.:Алерта,2011. - 696c.
Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб.. Луцьк.:Вежа,2000. - 558c.
Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. Державне управління: Навч. посіб. За ред. А.Ф. Мельник - 2-ге вид., випр., доп.. К.:Знання,2004. - 342c.
Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования: Краткий курс / перевод с англ.. М.:Альпина,2000. - 218c.
Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 336c.
Руденко О.М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні: Монографія. К.:НАКККІМ,2010. - 304c.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. К.:КОНСУМ,2001. - 656c.