Вибірка за предметом : 'Економіка підрпиємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 35]

А А. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 248c.
А А. Экономика предприятия: Консп. лекций. М.:Приор,1999. - 112c.
Божидарнік В.В. Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр: становлення та розвиток ринку освітніх послуг в регіоні: Вид. 2-е, доп.. Луцьк.:Надстир’я,2002. - 236c.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб.. К.:Атіка,2002. - 480c.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Львів.:СПОЛОМ,1999. - 212c.
Волков О.И. Экономика предприятия. М.:Банки и биржи,1998. - 520c.
Волков О.И. Экономика предприятия. М.:ИНФРА-М,2000. - 520c.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання: Навч. посіб.. К.:,2000. - 457c.
Герасимчук З.В. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,2010. - 632c.
Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій. К.:ВІРА-Р,1999. - c.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Учебник. М.:Банки и биржи,1998. - 742c.
Грузинова В.П. Экономика предприятия. М.:Биржи и банки, ЮНИТИ,1998. - 534c.
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М.:ИНФРА-М,1999. - 336c.
Зубовський В.М. Економіка підприємства: Опор. курс лекцій. К.:,1999. - 61c.
Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. М.:ИНФРА-М,2000. - 132c.
Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. К.:Кондор,2008. - 366c.
Кривов'язюк І.В. Підприємство в умовах ринку: Навч. Посіб.. К.:Кондор,2009. - 840c.
Кривов'язюк І.В. Функціонування і розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: Монографія. Луцьк.:ЛНТУ,2012. - 392c.
Кривов'язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія і практика застосуваннязастосування: Монографія. Луцьк.:Надстир'я,2007. - 260c.
Круш П.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. К.:Ельга-Н,2009. - 780c.
Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: монографія. Луцьк.:Вежа,2006. - 200c.
Курочкин П.С. Управление предприятием (проц. аспект): Учеб. пособ.. К.:МАУП,1998. - 127c.
Лагутін В.Д. Підприємство(фірма) в ринковій економіці: Політико-економічні проблеми. Луцьк.:ВДУ ім. Лесі України,1997. - c.
Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2002. - 252c.
Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. К.:Скарби,2002. - 336c.
Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства: Структуров. консп. лекцій: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,1999. - 120c.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підр.. Львів.:Новий світ,2004. - 680c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкр. ситуацій: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 328c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структ.-логічний навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 457c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підр. В 2 т., Т.1. К.:Хвиля-Прес,1995. - 400c.
Райс Марк Господарські ситуації на українських підприємствах. К.:,1995. - 122c.
Сідун В.П., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:ЦНЛ,2006. - 356c.
Скворцов Н.Н. Как предотвратить банкротство предприятия?. К.:Будівельник,1995. - 143c.
Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.:Питер,2001. - 512c.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.. К.:Каравела,2004. - 568c.