Вибірка за предметом : 'Економіка і фінанси підприємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 56]

А А. Финансовый анализ деятельности фирмы. М.:,1993. - 240c.
А А. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 248c.
А А. Экономика предприятия: Консп. лекций. М.:Приор,1999. - 112c.
Біла О.Г. Фінанси підриємств: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 383c.
Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. К.:Знання,1999. - 312c.
Бандука О.М. Фінансова діяльність підприємства. К.:Либідь,1998. - 312c.
Бандурка О.А. Фінансова діяльність підприємства: Підр./ За ред. О.А. Бандурка.2-е вид., перероб. і доп.. К.:Либідь,2002. - 384c.
Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств: Підр./ За ред. О.М. Бандурка. К.:Либідь,2002. - 384c.
Божидарнік В.В. Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр: становлення та розвиток ринку освітніх послуг в регіоні: Вид. 2-е, доп.. Луцьк.:Надстир’я,2002. - 236c.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб.. К.:Атіка,2002. - 480c.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Львів.:СПОЛОМ,1999. - 212c.
Волков О.И. Экономика предприятия. М.:Банки и биржи,1998. - 520c.
Волков О.И. Экономика предприятия. М.:ИНФРА-М,2000. - 520c.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання: Навч. посіб.. К.:,2000. - 457c.
Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій. К.:ВІРА-Р,1999. - c.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Учебник. М.:Банки и биржи,1998. - 742c.
Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях та схемах: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 224c.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Знання –Прес,2004. - 424c.
Гропеллі А., Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.). К.:Основи,1993. - 883c.
Грузинова В.П. Экономика предприятия. М.:Биржи и банки, ЮНИТИ,1998. - 534c.
Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Ярославль.:Периодика,1993. - 222c.
Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигиции, векселя. М.:Финан. и стат.,1995. - 272c.
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М.:ИНФРА-М,1999. - 336c.
Зубовський В.М. Економіка підприємства: Опор. курс лекцій. К.:,1999. - 61c.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. К.:Кондар,2003. - 364c.
Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. М.:ИНФРА-М,2000. - 132c.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К.:Знання,2000. - 378c.
Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятий. СПб.:,1999. - 448c.
Кузнецовой Е.В. Финансовое управление компанией / Под ред.Е.В. Кузнецовой. М.:Правовая культ.,1995. - 383c.
Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: монографія. Луцьк.:Вежа,2006. - 200c.
Курочкин П.С. Управление предприятием (проц. аспект): Учеб. пособ.. К.:МАУП,1998. - 127c.
Лагутін В.Д. Підприємство(фірма) в ринковій економіці: Політико-економічні проблеми. Луцьк.:ВДУ ім. Лесі України,1997. - c.
Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Львів.:Світ,1995. - c.
Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2009. - 264c.
Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2002. - 252c.
Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп.. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 367c.
Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. К.:Скарби,2002. - 336c.
Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства: Структуров. консп. лекцій: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,1999. - 120c.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підр.. Львів.:Новий світ,2004. - 680c.
Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємства./ За ред. Поддерьогіна А.М.. К.:КНЕУ,1998. - 266c.
Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємств: Підр. 5-е вид., перероб та доп./ За ред. Поддерьогіна А.М.. К.:КНЕУ,2004. - 546c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкр. ситуацій: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 328c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структ.-логічний навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 457c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підр. В 2 т., Т.1. К.:Хвиля-Прес,1995. - 400c.
Райс Марк Господарські ситуації на українських підприємствах. К.:,1995. - 122c.
Родионовой В.М. Финансы. / Под ред.В.М. Родионовой. М.:Финан. и стат.,1994. - 432c.
Скворцов Н.Н. Как предотвратить банкротство предприятия?. К.:Будівельник,1995. - 143c.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. Луцьк.:Вежа,1999. - 254c.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. Луцьк.:Вежа,2001. - 456c.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. К.:ЦУЛ,2002. - 460c.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 412c.
Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид. перероб. та доп.. К.:Кондор,2005. - 397c.
Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 320c.
Федоревский В.А. Аналитическая экономика современного предприятия. Николаев.:ЭОЛИС,1996. - 104c.
Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.:Питер,2001. - 512c.
Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підпри-ємства та її аналіз: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2002. - 360c.