Вибірка за предметом : 'Економічна діагностика підприємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

А А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2007. - 400c.
Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навч.посіб.. Х.:ІНЖЕК,2007. - 296c.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 180c.
Городня Т.А., Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова діагностика: навч. посіб.. Львів.:Магнолія-2006,2008. - 282c.
Загорна Т.О. Економічна діагностика: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2007. - 400c.
Залуцький І.Р., Цимбалюк В.М., Шевченко С.Г. Планування і діагностика діяльності підприємств: Навч. посіб.. Львів.:Новий світ-2000,2009. - 320c.
Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика: Навч.посіб./ За заг. ред. Т.Ф. Косянчук. Львів.:Новий Світ-2000,2009. - 452c.
Кривов'язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: Теорія, методологія та практика застосування: Монографія. Луцьк.:Надстир’я,2007. - 260c.
Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства: Структ. консп. лекц.. Луцьк.:Надстир’я,1999. - 120c.
Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. Харків.:ІНЖЕК,2006. - 496c.
Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособ.. М.:Юнити,2003. - 349c.
Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / За ред. Швиданенко Г.О.. К.:КНЕУ,2000. - 248c.