Вибірка за предметом : 'Економічні основи менеджменту та маркетингу'
[Кількість знайдених записів в базі: 73]

Алиев А. Менеджмент развития: вопросы теории ипрактики управления в странах с переходной экономикой: Монограф.. М.:Экономика,2003. - 436c.
Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 328c.
Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту (модульний варіант): Підручник. К.:ЦНЛ,2005. - 496c.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:Питер,2001. - 512c.
Балабанова Л.В. Маркетинг: підр. 2-е вид. Перероб. і доп.. К.:Знання-Прес,2004. - 645c.
Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія-2006,2007. - 224c.
Бойко И.И. Маркетинговые иследования (минимальный маркетинговый експеремент): учеб. пособ.. К.:Кондор,2005. - 278c.
Буряк М.Ю. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2005. - 320c.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – 3-е изд.: Учеб.. М.:Экономистъ,2004. - 528c.
Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.- метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 100c.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підр.. К.:Лібра,2002. - 712c.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Роб. консп. та тестові завд.: Навч. посіб.. К.:Лібра,2004. - 280c.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Уч. пособ.. М.:Дашков и Ко,2000. - 412c.
Голубков Е.П. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика: учеб. 2-е изд. перераб. и доп.. М.:ФИНН-ПРЕС,2000. - 464c.
Гончарук А.Я. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. К.:КНЕУ,2002. - 314c.
Гріфін Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підр. Львів.:БаК,2001. - 624c.
Гринберг А.С., Король И.А. Информацыонный менеджмент: учеб. пособ.. М.:УНИТИ-ДАНА,2003. - 415c.
Гырняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практ.: Навч. Посіб. К.:Магнолія-клас,2003. - 336c.
Дідковська Л.Г., Гордієнко Н.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:Алерта,2007. - 516c.
Дафт Р.Л. Менеджмент: Учеб. – 2-е изд.: Пер. с англ.. СПб.:Питер,2001. - 832c.
Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособ. – 2-е изд.: Перевод с англ.. М.:Вильямс,2000. - 688c.
Диденко Н.И. Основы международного маркетинга: Уч. пособ.. СПб.:Политехника,2000. - 182c.
Дональд М. Маркетинг: Кн. для препод. к уч. ”Маркетинг”: 1-е изд.. К.:Консорциум,2003. - 401c.
Дональд М. Маркетинг: основи теорії та практ.: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. і випр. / За ред. В.В. Липчука.. Львів.:Новий світ,2000. - 288c.
Друкер Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Учеб пособ.. М.:Вильямс,2000. - 398c.
Завадський Ю.С. Менеджмент: Підр.: У 3-х т. – т. 2.. К.:ЄУ,2002. - 640c.
Захожай В.Б. Статистика маркетингу: Опор. консп. лекц.. К.:МАУП,2001. - 64c.
Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: учеб. пособ.. Минск.:Кн. Дом, Мисанта,2004. - 240c.
Колесніков Г.О. Слдовник із менеджменту та маркетингу: Довідк. вид.: Навч. посіб.. Луцьк.:ВІЕМ,2010. - 212c.
Колесніков Г.О. Словник менеджера: Навч. довідк. Вид.. Луцьк.:Волинська облдрукарня,2006. - 176c.
Колесніков Г.О. Менеджерський словник:Навч.-довід. Вид.. К.:Професіонал,2007. - 288c.
Комарницький І.М. Маркетинг: виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів): Навч. посіб./ За ред. І.М. Комарницького. Львів.:Апріорі,2008. - 392c.
Косенков С.І. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. К.:Скарби,2004. - 464c.
Крамаренко В.І. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.І.. К.:ЦУЛ,2003. - 248c.
Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Крикавський Є.В. та ін.. Львів.:Інтелект-захід,2004. - 288c.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. К.:Академвидав,2003. - 416c.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Тоеретичні та прикладні засади менеджменту.- 3-тє вид., доп. і перероб.: Навч. посіб.. Львів.:Львівполітехніка,2007. - 384c.
Кузьмина Т.И. Международный менеджмент: Управление в международных компаниях: Учеб.. М.:ИД ФБК-ПРЕСС,2004. - 240c.
Липчука В.В. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб./ За ред. В.В. Липчука. К.:Академія,2008. - 214c.
Мак-Дональд М., Моррис П. Маркетинг / У. Руделиус и др.: Учеб.. М..:Де Ново,2001. - 706c.
Мак-Дональд М., Моррис П. Маркетинг: Илл. путеводитель по джунглям бизнеса. М.:Махаон,2002. - 104c.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підр.. К.:Каравела,2005. - 496c.
Мартиненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. К.:Каравела,2003. - 496c.
Матвиенко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 127c.
Мицак О.В., Чуй І.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія-2006,2007. - 216c.
Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2004. - 170c.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.3.. Житомир.:ЖІТІ,. - 316c.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.1.. Житомир.:ЖІТІ,1993. - 268c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. Житомир.:ЖІТІ,1998. - 600c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 553c.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 106c.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підр.. К.:КНЕУ,2003. - 246c.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые иследования 2-е изд.: учеб. пособ.. К.:Наук. думка,2000. - 173c.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. Херсон.:Олди-плюс,2004. - 200c.
Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:Знання,2010. - 351c.
Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.. .:МАУП,2001. - 200c.
Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підр. – 3-тє вид., перероб. І доп.. Тернопіль.:Карт-бланш,2005. - 486c.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. К.:Основи,2002. - 671c.
Сидоренко О.І., Редько П.С. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - 2-ге вид.. К.:Консорціум,2004. - 504c.
Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекц.. К.:МАУП,2001. - 168c.
Смиричинський В.В., Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту: Навч. посіб.. Тернопіль.:ЕК Думка,2003. - 239c.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посіб. К.:Академвидав,2003. - 464c.
Старостіна А.О. Маркетинг: підручник/ За ред. А.О. Старостіної. К.:Знання,2009. - 1070c.
Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 191c.
Сухарський В.С., Пушкар Р.М. Менеджмент: Навч. посіб.. Тернопіль.:Астон,2001. - 340c.
Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:Карт-бланш,2005. - 438c.
Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 150c.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: підр.. К.:Дніпропетр. Ут. Економіки та права,2003. - 192c.
Федоровский В. Основы антикризисного маркетинга. – 2-е изд., доп. и перераб.: Учеб. пособ.. Николаев.:Эолис,2002. - 152c.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підр.. К.:Академвидав,2003. - 608c.
Холода Б.І. Маркетинг: навч. посіб. /за ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.. К.:ЦУЛ,2003. - 258c.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:Знання,2002. - 583c.
Ясинокий В.В., Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб.. К.:Каравела,2004. - 232c.