Вибірка за предметом : 'Маркетинг'
[Кількість знайдених записів в базі: 61]

Азарян Е.М. Международный маркетинг: Уч-практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Акимова Н.М. Промышлений маркетинг: учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Алексєєв І.В. Банківський маркетинг: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Алексунин В.А. Международный маркетинг: Уч. пособ.. М.:-,-. - c.
Амблер Т. Практический маркетинг: Уч. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Апопія В.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посіб./ За ред. В.В. Апопія. К.:-,-. - c.
Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Заг. курс. – 5-е вид.: Уч. посіб.. М.:-,-. - c.
Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:-,-. - c.
Балабанова Л.В. Маркетинг: підр. 2-е вид. Перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія. К.:-,-. - c.
Белявцев М.І., Воробйов В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб./ Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. К.:-,-. - c.
Богданов Е.В. Информационный маркетинг: Уч. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Бойко И.И. Маркетинговые иследования (минимальный маркетинговый експеремент): учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Буряк М.Ю. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Основи теорії та практики: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підр.. К.:-,-. - c.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Уч. пособ.. М.:-,-. - c.
Голубков Е.П. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика: учеб. 2-е изд. перераб. и доп.. М.:-,-. - c.
Гончарук А.Я. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. К.:-,-. - c.
Гринберг А.С., Король И.А. Информацыонный менеджмент: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособ. – 2-е изд.: Перевод с англ.. М.:-,-. - c.
Диденко Н.И. Основы международного маркетинга: Уч. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Дональд М. Маркетинг: Кн. для препод. к уч. ”Маркетинг”: 1-е изд.. К.:-,-. - c.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов).. М.:-,-. - c.
Захожай В.Б. Статистика маркетингу: Опор. консп. лекц.. К.:-,-. - c.
Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: учеб. пособ.. Минск.:-,-. - c.
Колесніков Г.О. Словник із менеджменту та маркетингу: Довідк. вид.: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Комарницький І.М. Маркетинг: виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів): Навч. посіб./ За ред. І.М. Комарницького. Львів.:-,-. - c.
Косенков С.І. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с англ. – 2-е изд.. Спб.:-,-. - c.
Крамаренко В.І., Холод Б.І Маркетинг: навч. посіб. /за ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.. К.:-,-. - c.
Креэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга: Перевод с англ.. М.:-,-. - c.
Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Крикавський Є.В. та ін.. Львів.:-,-. - c.
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: Теория и 86 ситуац.: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Липчук В.В. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб./ За ред. В.В. Липчука. К.:-,-. - c.
Луцій О.П. Основи маркетингу: Консп. лекц.. К.:-,-. - c.
Майдебура Е.В. Маркетинг услуг: Уч. пособ.. К.:-,-. - c.
Мак-Дональд М. Стратегическое планиро-вание маркетинга: Пер. с англ.. СПб.:-,-. - c.
Минетт С. Промышлений маркетинг: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За ред. Л.А. Мороз. - 4-те вид., без змін. Львів.:-,-. - c.
Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підр.. К.:-,-. - c.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. Херсон.:-,-. - c.
Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.. .:-,-. - c.
Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Сидоренко О.І., Редько П.С. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - 2-ге вид.. К.:-,-. - c.
Соловьев Б.А. Управление маркетингом: Модуль 13. М.:-,-. - c.
Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Титоренко Г.А. Информацыонные технологии в маркетинге / под. ред. Г.А. Титоренко. М.:-,-. - c.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: підр.. К.:-,-. - c.
Федоровский В. Основы антикризисного маркетинга. – 2-е изд., доп. и перераб.: Учеб. пособ.. Николаев.:-,-. - c.
Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Черпіль Г.А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.