Вибірка за предметом : 'Міжнародна торгівля та митна справа'
[Кількість знайдених записів в базі: 18]

А А. Митний кодекс україни/ Урядовий кур'єр. - 2012. - 17 травня. .:-,-. - c.
Будзяк В.М. Світова організація торгівлі: опорн. Консп. Лекцій: Навч.-метод. Вид.. К.:-,-. - c.
Гребельник О.П Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій/ Укл. О.П. Гребельник. К.:-,-. - c.
Гребельник О.П. Митна справа: Підручник - 4-те вид., оновл. та доп.. К.:ЦУЛ,2014. - 472c.
Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: підручник. К.:-,-. - c.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М.:-,-. - c.
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Мірошниченко О.В. Міжнародна торгівля: Навч.пос./ За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мірошниченка. - 3-тє вид., доп. та перероб.. К.:-,-. - c.
Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мазаракі А.А. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання: монографія/ За заг. Ред. А.А. Мазаракі. К.:-,-. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:-,-. - c.
Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі. - 3-є вид., перероб. І доп.. К.:-,-. - c.
П'ятницький В.Т., Будзяк В.М. Світова організація торгівлі: Зб. тестових завдань рівня магістр за спец. МЗЕД 8.050206/ Укл. В.Т. П'ятницький, В.М. Будзяк. К.:-,-. - c.
Павленко І.І., Варяниченко О.В., Навроцька Н.А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2012. - 256c.
Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Терлецький Т.В., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Фомичев В.И. Международная торговля услугами: Учебник. М.:-,-. - c.
Циганкова Т.М., Петрашко Л.Т., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Яковлєв Ю.П. Міжнародна торгівля: Практ.. К.:-,-. - c.