Вибірка за предметом : 'Організація і методика проведення аудиту'
[Кількість знайдених записів в базі: 22]

А А. Удосконалення національних нормативів аудиту: Зб. Тез та текстів вист. на респ. конф. з аудиту. Житомир.:-,-. - c.
Адамс Р. Основы аудита. М.:-,-. - c.
Андреев В.Д. Практический аудит. М.:-,-. - c.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:-,-. - c.
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр.. К.:-,-. - c.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:-,-. - c.
Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. К.:-,-. - c.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:-,-. - c.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:-,-. - c.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:-,-. - c.
Зав городній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. Львів.:-,-. - c.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:-,-. - c.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація та методика аудиту: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:-,-. - c.
Редько А. Аудит: просто о сложном. К.:-,-. - c.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. метод. посібник. К.:-,-. - c.
Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посіб./ В.Я. Савченко та ін.. К.:-,-. - c.
Усач Б.Ф. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза: навч. Метод. посібник. Львів.:-,-. - c.
Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при ананлизе качества продукции. М.:-,-. - c.