Вибірка за предметом : 'Стратегічне управління підприємством'
[Кількість знайдених записів в базі: 28]

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник.. К.:Каравела,2008. - 486c.
Варда Я., Колосовські В. Острови надій: Розробка стратегій локального розвитку. Івано-Франківськ.:Нова зоря,2003. - 312c.
Виханький О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб.. М.:Гардарики,1999. - 528c.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 457c.
Гріфін Р. , Яцура В. Основи менеджменту: Підр./ Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів.:БаК,2001. - 624c.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организации: Учеб. пособ.. К.:МАУП,1998. - 188c.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учеб. пособ.. К.:МАУП,1999. - 174c.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организации: Учеб. пособ.. К.:МАУП,2002. - 192c.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ.: Учеб.. СПб.:Питер,1999. - 560c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Підр.. К.:УФІМБ,1999. - 542c.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Знання,2010. - 406c.
Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособ.. М.:ЮНИТИ,2000. - 375c.
Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник.. Львів.:Магнолія-2006,2009. - 544c.
Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник - 2-ге вид., перероб. І доп.. Львів.:Магнолія-плюс,2006. - 392c.
Маркова В.Д. , Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекц.. М.:ИНФРА-М,1999. - 288c.
Минцберг Г. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента: Учеб. пособ.. СПб.:Питер,2001. - 336c.
Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 196c.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз в бізнесі: Навч. посіб. 2-е вид.доп.. Львів.:Новий світ 2000,2003. - 272c.
Скібицький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2006. - 312c.
СумецьО.М. Стратегія підприємства: Теорія. Ситуації, приклади: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2005. - 320c.
Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий: Учеб.: Пер. с англ.. М.:ЮНИТИ,1998. - 577c.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб.. М.:Бизнес-шк.,1999. - 416c.
Хасси Д. Стратегия и планирование: путевод. менеджера: Пер. с англ.. СПб.:Питер,2001. - 384c.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підр.. К.:Академія,2003. - 607c.
Черваньов Д. Менеджмент: Підр.. К.:Київ. у-т,2001. - 853c.
Шанк Дж., Говіндараджан В. Стратегическое управление затратами: Новые методы увеличения конкуренто-способности. Спб .:Бизнес микро,1999. - 281c.
Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний, Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. Посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 232c.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підр. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:КНЕУ,2004. - 699c.