Вибірка за предметом : 'Сучасна українська мова'
[Кількість знайдених записів в базі: 61]

Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Либідь.:-,. - 224c.
А А. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 тисяч слів. Ірпінь.:-,. - 1426c.
Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. Рідна мова.:-,. - 450c.
Антонгенко-Давидович Як ми говоримо. Укр. Кн..:-,. - 334c.
Бєляєв О.М. Українська мова: Підр. для 10-11 кл. Освіта.:-,. - 240c.
Бігун Н. Універсальний словник-енциклопедія. Ірина.:-,. - 1551c.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. АртЕк.:-,. - 223c.
Баранник Д.Х., Руденко Д.І. Навчальний правописний словник української мови. ОКО.:-,. - 416c.
Бибик С.П. Словник епітетів української мови. Довіра.:-,. - 431c.
Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення. Вежа.:-,. - 177c.
Бурячок А.А. Що змінилося в „українському правописі”?. Наук. Думка.:-,. - 52c.
Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. Либідь.:-,. - 368c.
Гінзбург М.Д. Українська ділова мова. Торсінг.:-,. - 592c.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. АСК.:-,. - 0c.
Головащук С.І. Правописний словник. АСК.:-,. - 607c.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. Знання.:-,. - 0c.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Вища шк..:-,. - 207c.
Грінченко Б. Словарь Української мови Т. 1. Наук. Думка.:-,. - 449c.
Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення. Просвіта.:-,. - 62c.
Дудик П.С. Стилістика української мови. Академія.:-,. - 368c.
Жуйкова М.В. Лінгвістичні задачі. Вежа.:-,. - 34c.
Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого...: Роздуми про Рідну Мову. ЛНУ.:-,. - 296c.
Зубков М.Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. УІС.:-,. - 576c.
Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Прак. занят. ПАІС.:-,. - 544c.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: Вид. 2-ге, доп. і опрац. – Близько 17 000 синонім. рядів. Укр. Кн..:-,. - 480c.
Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 сл.. Криниця.:-,. - 524c.
Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. Вища шк..:-,. - 367c.
Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика”) Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”). Академія.:-,. - 400c.
Кравець Л.В. Стилістика української мови. Вища шк..:-,. - 199c.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. Вікар.:-,. - 328c.
Лісна О.О. Вивчаємо українську самостійно. .:-,. - 160c.
Леонов О.А. Український орфографічний словник. Книголюб.:-,. - 480c.
Лесів М. Українські говірки у Польщі. Український архів.:-,. - 492c.
Матвієнко А.М. Рідне слово. Просвіта.:-,. - 160c.
Мацько Л.І. Стилістика української мови. Вища шк..:-,. - 462c.
Мацюк З., Станкевич М. Українська мова професійного спілкування. Каравела.:-,. - 352c.
Морозов С.М. Словник іншомовних слів. Наук. Думка.:-,. - 680c.
Огієнко І. Історія української літературної мови. Либідь.:-,. - 296c.
Одарченко П. Про культуру української мови. Смолоскип.:-,. - 320c.
Оліфіренко В.В. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Сталкер.:-,. - 496c.
Павленко Л. До джерел словесних скарбів. .:-,. - 191c.
Пазяк О.М. Українська мова: Практик.. Либідь.:-,. - 384c.
Панько Т.І. Українське термінознавство. Світ.:-,. - 216c.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. Вежа.:-,. - 240c.
Плющ М., Грипас Н. Українська мова. Освіта.:-,. - 255c.
Плющ М.Я. Сучасна українська мова. Вища шк..:-,. - 430c.
Пономарів О.Д. Культура слова: Моностил. поради. Либідь.:-,. - 240c.
Пономарев О.Д. Сучасна українська мова. Либідь.:-,. - 400c.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Сл.-довідник. Наук. Думка.:-,. - 355c.
Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів. Криниця.:-,. - 507c.
Сосюр де Фердінан Курс загальної лінгвістики: Перекл. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко. Основа.:-,. - 324c.
Стоян Л.М. Українська мова: Посібник з орфограм. та пункт. Наук. Думка.:-,. - 99c.
Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь (сфера делового общения). Основа.:-,. - 397c.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Українсько-російський словник (сфера ділового спілкування). Основа.:-,. - 448c.
Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. Вища шк..:-,. - 151c.
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі. Світ дитинства.:-,. - 56c.
Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник. Либідь.:-,. - 336c.
Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Академія.:-,. - 406c.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови: 4-е вид. Освіта.:-,. - 254c.
Януш Я.В. Основні правила українського правопису. КНЕУ.:-,. - 68c.
Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови Т.1. АКОНІТ.:-,. - 910c.