Вибірка за предметом : 'Теорія економічного аналізу'
[Кількість знайдених записів в базі: 38]

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. Посіб.. Знання-Прес.:-,. - 205c.
Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.. Ніч лава.:-,. - 204c.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб.. МАУП.:-,. - 152c.
А А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп.. ЦУЛ.:-,. - 400c.
Ануфриев Н.М. Социальная психология: Курс лекц. – 3-е изд., перераб. и доп.. Артек.:-,. - 136c.
Баканов М.И., Шеремет А.Ф. Теория экономического анализа. Финан. и стат..:-,. - 196c.
Болюх М.А., Горбатюк М. Збірник задач з курсу “Економічний аналіз”. КНЕУ.:-,. - 232c.
Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб.. ЖІТІ.:-,. - 416c.
Бутинця Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:-,. - 672c.
Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. КНТЕУ.:-,. - 411c.
Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови.. Поділля.:-,. - 256c.
Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 180c.
Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. .:-,. - 159c.
Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 256c.
Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: Учеб.пособ.: Пер. с англ.. Вильямс.:-,. - 368c.
Доля В. Т. Економический анализ: теория и практические методики: Учеб. пособ.. Кондор.:-,. - 208c.
Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз госпо-дарської діяльості підприємств. Вища шк..:-,. - 0c.
Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред.А.Г. Загородного.- 2-ге вид., перероб. і доп.. Магнолія-2006.:-,. - 440c.
Карлин Томас , Макмын А. Анализ современных отчетов: Учеб. ИНФРА.:-,. - 448c.
Ковалев А.И., Кривалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. ЦЭМ.:-,. - 216c.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 378c.
Курбатов В.И. Стратегия делового успеха: Учеб. пособ.. Феникс.:-,. - 416c.
Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 128c.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 261c.
Мних Є.В. Економічний аналіз: Підр.. ЦНЛ.:-,. - 412c.
Москвін С.О. Проектний аналіз. / Відп. ред. С.О. Москвін. Лібра.:-,. - 366c.
Олійник О.В. Економічний аналіз: практикум. Рута.:-,. - 496c.
Павловська О.В. Фінансовий аналіз: Навч. Метод. посібник. КНЕУ.:-,. - 388c.
Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: Підр.. Атіка; Легас.:-,. - 384c.
Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,. - 142c.
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 3-є вид, перероб.. Новий світ-2000.:-,. - 344c.
Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. Дело и Сервис.:-,. - 428c.
Чебан Т.М. Теорія економічного аналізу / За ред. В.Є. Труша: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,. - 214c.
Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 160c.
Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промис-ловості і торгівлі: Підр.. Пектораль.:-,. - 312c.
Чумаченка М.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. М.Г. Чумаченка. КНЕУ.:-,. - 556c.
Швиданенко Г.О. Приватизація в Україні. КНЕУ.:-,. - 0c.
Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. Світ.:-,. - 0c.