Вибірка за предметом : 'Теорія організації'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. Алерта, КНТ.:-,. - 516c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посіб. - 4-те вид., стереотип з 3-го. Львівська політехніка, Інтелект.:-,. - 384c.
Мазаракі А.А., Мошек Г.Є., Гомба Л.А. та ін. Менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб./ А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, І.К. Погодаєв, Ю.В. Поканєвич, А.В. Семенчук; Заг. ред. Г.Є. Мошека. Атіка.:-,. - 584c.
Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций. ИНФРА-М.:-,. - 336c.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: Пер. с англ.. Питер.:-,. - 512c.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Підручник. Кондор.:-,. - 0c.
Поршнева А.Г., Румянцевой З.П., Саломатина Н.А. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 2-е изд., перераб. И доп.. ИНФРА-М.:-,. - 669c.
Раєвнева О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. ІНЖЕК.:-,. - 0c.
Смирнов Э.А. Основи теории организации: Учеб. Пособие. Аудит, ЮНИТИ.:-,. - 375c.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. Академвидав.:-,. - 464c.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 452c.