Вибірка за предметом : 'Управління конкурентоспроможністю підприємств виробничої сфери'
[Кількість знайдених записів в базі: 14]

Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За ред. Іванова Ю.Б., Тищенка О.М.. Х.:ІНЖЕК,2006. - 384c.
А А. Конкурентоспромож-ність: проблеми науки і практики: Монографія.. Х.:ІНЖЕК,2006. - 284c.
Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы: Учеб. пособ.. М.:Новости,2000. - 254c.
Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. К.:Зовн. Торг,2003. - 290c.
Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. К.:Слово,2004. - 168c.
Кривов'язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: Монографія. Луцьк.:ЛНТУ,2009. - 215c.
Павлов В.І., Шостак Л.В. Регулювання конкурентних відносин на ринку телекомунікацій: Монографія. Рівне.:НУВГП,2009. - 160c.
Портер М. Конкуренция: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. М.:Вильямс,2000. - 495c.
Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. Х.:ІНЖЕК,2006. - 496c.
Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства (організації): Навч. посіб. / За ред. І.Ю. Сіваченко. К.:ЦУЛ,2003. - 186c.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Навч. посіб.. К.:Пульсари,2001. - 296c.
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учеб. пособ.. М.:ИНФРА-М,2000. - 312c.
Фатхутдинов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації: Підр.. К.:Кондор,2009. - 470c.
Федоровський В. Конкуренция: достижения и удержание превосходства: Учеб. пособ.. Николаев.:ЕОЛИС,2001. - 180c.